ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Hölgyem / Uram!

2018. május 25. napján hatályba lépett a Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR.), ismertebb nevén a GDPR. Mi is igazodunk a fenti rendelet előírásaihoz, így aktualizáltuk az adatkezelési tájékoztatónkat, mely tájékoztatást nyújt arról, hogy hogyan védjük adatait, és arról is, hogy hogyan élhet az adataihoz fűződő jogaival.

SIMPLEPAY Online Fizetés – Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a Hadnagy Petra e.v. (9400 Sopron, Kanizsai tér 7., Adószám:69392973-1-28, Nyilvt.szám:53117461, “Kisadozó”) adatkezelő által a https://lapetra.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek
az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

  • Név
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Számlázási cím adatok
  • Szállítási cím adatok

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési
tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

Adatkezelési tájékoztató

Hadnagy Petra e.v. (9400 Sopron, Kanizsai tér 7., Adószám:69392973-1-28, Nyilvt.szám:53117461, “Kisadozó”), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
Adatkezelő termékek, ékszerek értékesítésével foglalkozik, mely tevékenység jelentős részét a megrendelők (érintettek) számára is előnyös, rugalmasabb vásárlási lehetőséget biztosítva, interneten, ún. webshop-on keresztül bonyolítja. Ezen tevékenységéhez elengedhetetlenül szükséges, hogy megszerezze a megrendelők bizonyos személyes adatait.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, jogainak és alapvető szabadságjogainak biztosításában, kiemelten fontosnak tartja az ügyfelek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő az ügyfelek személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
E tájékoztató célja továbbá, hogy rögzítse az Adatkezelő értékesítési tevékenységével kapcsolatos adatbázis által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az adatvédelmi és adatkezelési politikáját. Tájékoztatjuk, hogy jelen webshop értékesítési tevékenységével kapcsolatosan megbízási jogviszonyban eljár: Schmaler Petra.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármely időpontban történő egyoldalú megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit.
Amennyiben kérdése van jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk: schmaler.petra@gmail.com e-mail címre.

Fogalmak

Jelen Szabályok alkalmazása során érintett bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy.
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

„adatbiztonság”: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások és eljárási szabályok összessége: az adatkezelésnek az az állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és ezzel a fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a legkisebb mértékűre csökkentik.

„hardver eszköz”: valamennyi olyan eszköz, amelynek feladata az informatikai rendszer folyamatos működésének biztosítása, vagy amely biztonsági adatmentésre, avagy másolatok készítésére szolgál, valamint amely elektronikus vagy egyéb módon a számítógép külső behatás elleni védelmét szolgálja.

„hírközlő eszköz”: bármilyen technikai eszköz, technológiai eljárás, amely egy vagy több fogadó személy számára jelzések, adatok és információk továbbítására vagy fogadására alkalmas.

„információs önrendelkezési jog”: az Alaptörvény VI. cikkében biztosított személyes adatok védelméhez való jognak az a tartalma, hogy mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

1. Az adatkezelő neve: Hadnagy Petra ev.

2. Az Adatkezelő címe: 9400 Sopron, Kanizsai tér 7.

3. Elérhetőség: info@lapetra.hu

4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

Az érintettek hozzájárulásukat az alábbi jogcselekményekkel adják meg:
adatkezelési tájékoztató elfogadásával egy checkbox útján az oldal felkeresésekor
a weboldalra történő regisztráció során a szükséges checkbox kipipálásával
a vásárlás során a vásárlási folyamat megkezdésével
közösségi oldalak kedvelésével, vélemények, hozzászólások közlésével
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban annak elmaradása akadályozhatja a szolgáltatás teljesítését.

5. A kezelt adatok köre:
Adatkezelést az Adatkezelő az alábbi esetekben folytat:
lapetra.hu és lapetra.eu weboldalakon történő regisztráció során
facebook, instagram profiljának megtekintésekor
internetes értékesítéskor
bizományos értékesítés során
jogszabályban előírt számviteli, adózási kötelezettségének teljesítése érdekében.
Az Adatkezelő célja, hogy valamennyi adatkezelés során csak a lehető legszükségesebb személyes adatok kezeléséhez kérje az érintett hozzájárulását.

Az érintettek által az internetes regisztráció és vásárlás (szerződéskötés) során kötelezően megadott adatok:
vezetéknév,
keresztnév,
szállítási cím,
számlázási cím
e-mail cím
A vásárláshoz nem kötelező, kizárólag önkéntesen megadott adat:
telefonszám,
Bizományos értékesítés során szükséges adatok:
egyéni vállalkozó neve/ cég esetén cégnév, és képviselőjének, kapcsolattartójának neve
székhely
telefonszám: hozzájárulás esetén
e-mailcím: hozzájárulás esetén

6. Az adatkezelés célja:
Az Adatkezelő tevékenységének és ezáltal az adatkezelésének a célja, az érintettekkel kötött szerződések, a megrendelések teljesítése, melynek érdekében az Adatkezelő az érintettek számára ékszer vásárlás céljából webshopot biztosít 1 darab magyar nyelvű és 1 darab német nyelvű weboldalon és 1 darab facebook oldalon. Az instagram közösségi oldal csak a vállalkozás számára jelent reklámfelületet, azon értékesítés nem történik. Az Adatkezelő által biztosított webshop célja a regisztrált és az Adatkezelővel szerződést kötő ügyfelek szerződéseinek, megrendeléseinek a teljesítése. A megadott adatok az Adatkezelőn kívül más személyekhez nem jutnak el, azokat is csak Adatkezelő értékesítéssel megbízott képviselője kezeli, azok csak az adatfeldolgozóként megjelölt személyekhez jutnak el. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatok harmadik személyeknek nem kerülnek átadásra. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, illetve a postai kiszállításhoz szükséges adatokra. Személyes adataik kezeléséről az érintettek az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a schmaler.petra@gmail.com e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt az igénybe vevő regisztrált e-mail címéről küldik.

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés során az adatok tárolása magyarországi szervereken történik, harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem kerülnek továbbításra.

7. Technikai adatok
Az Adatkezelő és a szerverszolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel (pl. titkosított jelszóküldés) védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
a sértetlenséget: megvédi, az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

8. Az adatkezelés időtartama:
Az érintett által a regisztráció során megadott adatokat az Adatkezelő addig jogosult kezelni, amíg az érintett a hozzájárulását vissza nem vonja. Az Adatkezelő lehetővé teszi az adatkezelés teljes tartama alatt, hogy az érintett az ilyen célból való adatkezelést letiltsa az schmaler.petra@gmail.com e-mail címre küldött ilyen tartalmú nyilatkozatával. Az érintett önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított legkésőbb 5 munkanapon belül az Adatkezelő törli a regisztráció során megadott adatokat, kivéve, ha azokat az Adatkezelő saját vagy az érintett jogainak érvényesítése (szerződés teljesítésétől számított 1 évig), vagy jogi kötelezettségei teljesítése (adófizetési és ezzel kapcsolatos számadási kötelezettsége teljesítése érdekében a kiállított számlán a kiállítástól számított 8 évig) érdekében továbbra is kezelni jogosult, illetve köteles. Adatkezelő az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény értelmében köteles az érintett számlázási adatait nyolc évig megőrizni.

Bizományos értékesítés során az érintett adatai az utolsó megrendelés teljesítésétől, vagy meghiúsulásától számított 1 év után törlésre kerülnek, amennyiben további megrendelés nem érkezik Adatkezelő felé. Ezen túlmenően az érintett önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított legkésőbb 5 munkanapon belül az Adatkezelő törli a megadott adatokat, kivéve, ha azokat az Adatkezelő saját vagy az érintett jogainak érvényesítése (szerződés teljesítésétől számított 1 évig), vagy jogi kötelezettségei teljesítése (adófizetési és ezzel kapcsolatos számadási kötelezettsége teljesítése érdekében a kiállított számlán a kiállítástól számított 8 évig) érdekében továbbra is kezelni jogosult, illetve köteles. Adatkezelő az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény értelmében köteles az érintett számlázási adatait nyolc évig megőrizni.

9. A személyes adatok törlése:
Az érintett saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben a schmaler.petra@gmail.com címre kell eljuttatnia. Az Adatkezelő a törlési igény beérkezése esetén haladéktalanul felülvizsgálja az érintett adatokat a 8. pontban foglaltaknak megfelelően, majd az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli a törölni szükséges adatokat. Törlés esetén a törölt adatok nem állíthatóak helyre.

10. Adatfeldolgozók megnevezése és elérhetősége:
Adatkezelő csak a jelen pontban megnevezett adatfeldolgozók részére, a 11. pontban megnevezett célból továbbítja. Adatkezelő tevékenységéhez elengedhetetlen feltétel nevezett adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás, mely tényt érintett jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával tudomásul vesz.

Rendszergazdai szolgáltatás:
WESTmedia
Székhely: 9422 Harka, Borostyán körút 55/B.
info@westmedia.hu

Szerverszolgáltató:
3in1 Hosting Számítástechnikai és Szolgáltató Bt.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó utca 4/A.
admin@megacp.com

Könyvelő: kiállított számlák kerülnek részére megküldésre

AKTUELLCONTO Kft.
9400 Sopron, Bánfalvi út 131.
Adószám: 23049257-1-08
Bsz. 59100401-11043924

Postai kézbesítés:
Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463

11. Adatfeldolgozás célja:
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése. A schmaler.petra@gmail.com címre érkező törlési igények végrehajtása.
A könyvelő által történő adatfeldolgozás az adójogszabályokból származó kötelezettségek teljesítése érdekében történik.
Postai kézbesítés igénybevétele a megrendelések teljesítése érdekében történik.

12. Adatbiztonsági intézkedések:
Az Adatkezelő a személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén a 3in1 Hosting Bt. tárhelyszolgáltató tulajdonában lévő szerveren tárolja. A szerződéskötés során az ügyfél által megadott valamennyi adatot az Adatkezelő biztonságos, elzárt szerveren tárolja. Az ügyfél által megadott adatokhoz kizárólag az Adatkezelő megbízottja, Schmaler Petra fér hozzá, az általa használt informatikai berendezéseket jelszóval védi, mely jelszót a belső szabályzatának megfelelő időszakonként cseréli.
Papír alapon kezelt adatokat zárható helyiségben, zárható szekrényben tárolja.

13. A honlap megjelenésével kapcsolatos adatkezelés

1) A lapetra.hu, valamint lapetra.eu oldalakon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges. Az adatkezelési tájékoztató az annak elfogadását jelentő checkbox melletti linken szintén elérhető a weboldal nem regisztrált látogatói számára is, a látogatáshoz is annak elfogadása szükséges, mivel a honlap regisztráció nélkül is tárol bizonyos személyes adatokat. (IP cím) az általa használt mérőkódok, konverziókövetők, illetve elemző szoftverek segítségével (Google Analytics, valamint remarketing kód).

A weboldalakon hirdetett termékek megvásárlása regisztrációhoz kötött, az 5. pontban szereplő adatok megadásával.

2) Az Adatkezelő a honlapon keresztül kezdeményezett e-mailben közölt kérdéseket, ötleteket, javaslatokat, észrevételeket hatékonyságnövelési, a folyamatok, termékek és szolgáltatások fejlesztése és piackutatás céljából felhasználja és tárolja. Az ezzel kapcsolatos adatok megadása önkéntes, a fenti célokkal történő adatkezeléshez való hozzájárulást az Adatkezelő az e-mail elküldésével megadottnak tekinti. Az ötleteket, véleményeket, észrevételeket tartalmazó e-maileket az adatkezelő legfeljebb 1 évig őrzi meg, amennyiben korábban megszűnik az adatkezelés célja, annak bekövetkeztével törli az e-mailt.

3) Adatkezelő a webshopos értékesítést előzetes regisztrációhoz köti, mely az 5. pontban felsorolt adatok megadásával lehetséges. Az adatvédelmi rendeletnek való megfelelés céljából a regisztrációt megelőzően megjelenő adatkezelési tájékoztató checkbox segítségével történő elfogadása szükséges a sikeres regisztrációhoz, a regisztrációs űrlap elküldése enélkül nem lehetséges. Az adatkezelési tájékoztató elfogadásával az adatkezeléshez az érintett hozzájárulását megadottnak tekinti az Adatkezelő.

A vételár „előre utalással” vagy „bankkártyás fizetés” útján történő megfizetése esetén megadott adatokhoz adatközlőnek kell gondoskodni az adatkezeléshez szükséges hozzájárulás megszerzéséről, amennyiben nem saját személyes adatait közli az Adatkezelővel.

4) Adatkezelés gyermekek esetén
Adatkezelő fokozott figyelmet fordít a gyermekek érdekeinek védelmére az adatvédelmi előírásoknak való megfelelés céljából.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lapetra.hu és lapetra.eu oldalakon a
regisztráció 16. életév betöltésétől lehetséges, melyről nyilatkozni szükséges az erre vonatkozó checkbox segítségével.

Ugyanakkor Adatkezelőnek nincs sem fizikai sem jogi lehetősége a regisztrációt kezdeményező érintett életkorának ellenőrzésére.

A webshopos vásárlás 18. életév betöltésétől lehetséges, ennek érdekében nyilatkozni szükséges a vásárlást kezdeményező érintett életkoráról az erre vonatkozó checkbox segítségével. Ugyanakkor Adatkezelőnek nincs sem fizikai sem jogi lehetősége a regisztrációt kezdeményező érintett életkorának ellenőrzésére.

Az Adatkezelő a honlapján megrendelést folytató érintettekkel e-mailben vagy sms-ben lép közvetlenül kapcsolatba, az ehhez való hozzájárulást az e-mailcím vagy telefonszám közlésével megadottnak tekinti Adatkezelő, mely hozzájárulás bármikor visszavonható. Az Adatkezelő az érintettnek a szolgáltatás igénybevételével összefüggő, a szolgáltatás igénybevétele érdekében felmerülő információkat tartalmazó üzenetet küldhet. Az érintettnek a kapcsolattartás ezen formája elleni tiltakozása esetén Adatkezelő az érintettel postai úton tartja a kapcsolatot. az érintett által megadott szállítási címen.

5) Cookie („süti”) alkalmazása
A „cookie” a webszerver által küldött, változó tartalmú, betűkből és számokból álló fájl, amely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott ideig tárolódik. A cookie lehetővé teszi, hogy webszerverünk felismerje a böngészésre használt eszközét, a weboldalon folytatott böngészési előzményeit. Céljuk többek között, hogy a honlap egy későbbi időpontban való ismételt meglátogatása során segítenek azonosítani a látogatót, személyre szabni a tartalmakat, megjegyezhetik a
A cookie-k segítségével képet kaphatunk az adott felhasználó honlap-látogatási-, internet használati szokásairól, történetéről. A cookie-k nem tartalmaznak olyan adatot, amely által a weboldal látogatói azonosíthatóak, azok kizárólag a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmasak.

Amennyiben további információkra lenne szüksége ezen „sütik” és működésük kapcsán, részletes információkat talál a www.allaboutcookies.org vagy a www.aboutcookies.org oldalon.

Elfogadása a weboldal látogatása során

Honlapunk felkeresésekor az oldal adatokat gyűjt a fent írt sütik segítségével.
Honlapunkra látogatásakor a felhasználó egy kattintással elfogadhatja, hogy a honlap a jelen-, illetve az adatvédelmi szabályzatunkkal összhangban – személyek azonosítására alkalmatlan – sütiket használ.

Amennyiben a felhasználó saját böngészőjében letiltja a cookie-k telepítését a számítógépére, vagy törli azokat, ezzel a weboldal (vagy bizonyos részei) használhatóságát korlátozhatja, az adott weboldalon korábban megadott beállításai elveszhetnek. Az 1. pontban írt honlapokon további információk találhatóak ebben a kérdéskörben is.

6) A honlapunkon használt cookie-k

6.1. Nélkülözhetetlen cookie-k
Ezen sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználó navigálni tudjon az oldalak/aloldalak között, és adott esetben védett (pl. csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető) tartalmakat is elérjen.

6.2. Funkcionális cookie-k
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználó honlap-használati szokásairól információkat gyűjtsünk (pl. használt nyelv,).

6.3 Google Analytics cookie-k
Az így kapott információkat főként arra használjuk, hogy javítsuk, optimalizáljuk honlapunk működését, minél inkább felhasználóbaráttá téve azt.

14. Közösségi oldalakon lévő jelenlét és marketing (Facebook és Instagram)

1) Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő közösségi oldalakon lévő profiljához kapcsolódó adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. A facebook oldal bolton keresztül történő megrendelés esetén a vásárlókat a Bolt a honlapra továbbítja, vagy privát Facebook Messengeren történő kapcsolatfelvétel létrehozására ad lehetőséget.

2) Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő honlapján található tartalmak közösségi oldalakon történő megosztása, az erre való figyelemfelhívás, marketing.

Kezelt adatok és céljuk:
Adat – Cél
név – azonosítás
használatos fotó – azonosítás
hozzászólás vélemény – hozzászólás kifejezése
értékelés – vélemény, hangulat kifejezése
kérdés/kérés tartalma – válaszadás input adata

3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő közösségi oldalait látogatják, követik, az azon elhelyezett tartalmakhoz viszonyulnak (like/dislike), azokat megosztják saját ismerőseik között részben vagy teljes körűen.

4) Az adatkezelés időtartama: A leiratkozásig.

15. A vállalkozás levelezése

15.1 A vállalkozás GDPR-el kapcsolatos levelezéshez (@gmail.com) a Google levelező rendszerét használja. A Google adatvédelmi szabályzata elérhető:
https://policies.google.com/privacy?gl=HU&hl=hu

15.2 A vállalkozás levelezéshez (info@lapetra.hu) a 3 in 1 Hosting Bt. által biztosított levelező rendszert használja.
https://megacp.com/adatvedelmi_tajekoztato.pdf

16. Az adatkezelési szabályok módosításának lehetősége:
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy adatkezelési szabályait és ezáltal jelen tájékoztatót az ügyfél értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

17. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
Tájékoztatáshoz való jog
Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy (1) hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga
Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

– a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

– a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy

– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A felhasználó saját személyes vagy különleges adatainak törlési igényét e-mailben a schmaler.petra@gmail.com címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa

Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor indoklás nélkül visszavonja. Az érintett ezen jogait a schmaler.petra@gmail.com levelezési címen gyakorolhatja.

18. Jogérvényesítési lehetőségek:
Amennyiben az adatkezelés során a jogai megsértését észleli a Felhasználó, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:
közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben, vagy e-mailen keresztül az alábbi elérhetőségen: schmaler.petra@gmail.com

bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosagok.hu

az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt nyújthat be [NAIH]. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1050 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Telefon: 06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: www.naih.hu