hu de

Adatkezelés

Az üzemeltetőnek, mint adatkezelőnek (a továbbiakban: Adatkezelő) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 65. §-a alapján az Adatvédelmi Nyilvántartásba történő bejelentkezése megtörtént. 


Az Adatkezelő működése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 1992. évi LXVI. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jár el adatkezelése során.Az elektronikus kereskedelmi törvény alapján az Adatkezelő a honlapon való termékértékesítés céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a termékértékesítéshez (szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése) technikailag elengedhetetlenül szükségesek, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban annak elmaradása akadályozhatja a szolgáltatás teljesítését.

 Adatkezelő az adatokat bármely, a szolgáltatás végzésétől eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, piackutatás, stb. - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

Az érintett hozzájárulása nélkül az adatok nem adhatók át harmadik személy számára, kivéve a kötelező jogszabályi előírásokban rögzített adatszolgáltatási kötelezettség, illetve a postai vagy futárszolgálat részére a kiszállításhoz szükséges adatok.

 Személyes adataik kezeléséről a Vevők az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@lapetra.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt az igénybe vevő regisztrált e-mail címéről küldik.Az Adatkezelő lehetővé teszi az adatkezelés teljes tartama alatt, hogy az igénybe vevő az ilyen célból való adatkezelést letiltsa az info@lapetra.hu e-mail címre küldött ilyen tartalmú nyilatkozatával. Az adattörlést az Adatkezelő ebben az esetben haladéktalanul végrehajtja.

A webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, ide értve például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk.

A megrendelt termékről számla készül, amely a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.
A fentebb meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően, így Adatkezelő a megrendelések teljesítését követő 30 napig tárolja a megrendelésre vonatkozó adatokat az esetleges panaszügyek, elállás intézése végett. Ezen határidő elteltét követően az Adatkezelő törli a felvett adatokat. A hatékonyság növelési, piackutatási célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

Adatainak módosítását, rendszerből való törlését bármikor írásban kérheti, de ettől független módon törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy regisztrációja törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni vagy levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével is megteheti.

Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett miden adatot, hogy azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést.


A telefonon érkező panaszokat azonnal megvizsgáljuk és tájékoztatjuk álláspontunkról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosoljuk a panaszt. Ha a megrendelő nem ért egyet a szóbeli panaszára kapott válasszal, írásban meg kell küldenie részünkre a panaszát. Ebben az esetben az alábbiak szerint, az írásbeli panaszokra vonatkozó rendelkezések alapján járunk el.

Az írásbeli panaszokat 5 munkanapon belül megvizsgáljuk és indokolással megválaszoljuk. Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy felügyeleti szervünkhöz fordulhat panaszával.

Felügyeleti szerveink a következők:
- megrendeléssel kapcsolatban (adatbeviteli hibák javításának lehetősége, visszaigazolás) az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság;
- jogszabály szerinti kötelező tájékoztatás, adatok kötelező közzétételének elmulasztása esetén az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a Gazdasági Versenyhivatal, amennyiben a mulasztás a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas;
- elektronikus hirdetéssel kapcsolatos szabályok megsértése esetén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (bővebb információt a www.nhh.hu weboldalon talál);
- a termék minőségét, a szavatossági jogok érvényesítését, a fogyasztók tájékoztatását és a panaszügyintézést az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi.